Stołeczne Centrum
Kultury i Sportu
"HALS"

PROJEKTY SPORTOWE

Daj pograć dzieciom - Stoły dla Domów Dziecka

Motto: pamiętaj- większości aktualnie doskonale prosperujących przedsięwzięć na początku nie dawano żadnych szans powodzenia


Cele projektu

Celem projektu „Stoły dla Domów Dziecka” pod hasłem:
"daj pograć dzieciom" jest popularyzacja tenisa stołowego w domach dziecka.


Główny cel będzie realizowany poprzez następujące cele
pośrednie:

  • promowanie korzyści jakie można uzyskać dzięki uprawianiu tenisa stołowego;
  • umożliwienie pokonania bariery związanej z brakiem kwalifikacji do gry w tenisa stołowego;
  • pomoc doradcza i szkoleniowa w zakresie nauki gry w tenisa stołowego;
  • promowanie aktywności sportowej i inspirowanie do podjęcia konkretnych działań w tym kierunku;
  • umożliwienie pewnej wyselekcjonowanej grupie osób podjęcia działalności w ramach współpracy z Fundacją (trenerzy tenisa stołowego, instruktorzy, nauczyciele WF);
  • krzewienie wiedzy na temat gry w tenisa stołowego tak, aby był sportem na całe życie.

Opis projektu

Nasz Projekt Stoły dla Domów Dziecka pod hasłem: "daj pograć dzieciom" ma działać wielopłaszczyznowo. W latach 2012 – 2015 zamierzamy objąć nim grupę około 100 domów dziecka na terenie całej Polski, wytypowanych przez Zarząd Stowarzyszenia.


Uzasadnienie projektu

Dzieci z domu dziecka mają mniejsze ambicje niż z normalnych domów. Poprzez uprawianie tenisa stołowego, chcemy wykrystalizować w nich symptomy waleczności, ambicji i pracowitości. Wśród uczestników chcemy szukać przyszłego talentu. Nasza koncepcja polega na próbie pomocy domom dziecka i ich podopiecznym tak, aby czas spędzony na uprawianiu sportu budował wartości niezbędne do funkcjonowania w przyszłym społeczeństwie.


Opis działań w ramach projektu

W pierwszym etapie realizacji projektu „Stoły dla Domów Dziecka” pod hasłem "daj pograć dzieciom" przeprowadzona zostanie akcja informacyjna i promocyjna przede wszystkim poprzez ogłoszenia i ulotki w Domach dziecka, zamieszczenie pełnego opisu akcji w Internecie. W ramach pierwszego etapu, zostanie wybrany Patron Projektu, który swoim autorytetem i znajomością życia w domu dziecka będzie wsparciem w realizacji.
Drugim etapem jest wybranie domów dziecka do programu w drugiej płaszczyźnie szkolenia, czyli samodzielnego studiowania nauki gry w tenisa stołowego. Przeprowadzone zostaną rozmowy indywidualne i szkolenie trenerów w grupach.
Trzecim etapem jest poszukiwanie środków na zakup stołów dla domów dziecka oraz ustalenie warunków współpracy dla darczyńców. Ponadto przyjęto zasadę, że zakupiony przez Stowarzyszenie stół, będzie trafiał do najbliższego domu dziecka zlokalizowanego blisko darczyńcy. Zakłada się że w dolnej części stołu będzie znajdował się napis lub tabliczka o treści „daj pograć dzieciom” – dar od Firmy Kowalski S.A
Czwartym etapem jest dystrybucja stołów dla domów dziecka. Planowany jest zakup stołów za zebrane od darczyńców środki a następnie przeprowadzenie gali wręczenia w dniu 06.12.2013
Wierzymy, że uda się przełamać wśród darczyńców barierę związaną z podjęciem decyzji o przekazaniu kilku złotych na dzieci z domów dziecka w celu stworzenia im szans rozwoju. Jesteśmy przekonani, że ten pomysł spotka się z aprobatą zarówno wychowanków jak i wychowawców domów dziecka.